VARFÖR AVVECKLINGInformation om kvinnojourer i din närhet hittar du hos Unizon.


Hemsida: www.unizon.se

E-post: info@unizon.se


Tel:

  08-642 64 01


 

 

Vid akuta situationer ring alltid

                   112

 

kvinnofridslinjen

Nationell stödtelefon för dig som upplever hot, våld och sexuella övergrepp.

Tel: 020 50 50 50

 

ALVA kvinnojour avvecklas.

ALVA kvinnojour; verksamhet och finansiering.

En kvinnojour kan som idéburen förening till en viss del genomföra insatser enligt socialtjänstlagen och i en annan del driva verksamhet på eget initiativ. Då socialtjänsten placerar kvinnor med eller utan barn i vårt skyddsboende utför vi, på uppdrag av socialnämnden i placerande kommun, socialtjänst. Placerande kommun betalar för tjänsten.

Den andre delen av vår verksamhet består av bland annat, kris- och stödsamtal, att följa med till annan myndighet, eller annat stöd och hjälp efter önskemål till kvinnor utsatta för våld i nära relation men som inte är placerade av socialtjänsten. Vi arbetar även opinionsbildande och som röstbärare för kvinnor, vad gäller kvinnofrid, sexualbrott och våld i nära relationer. Denna del av verksamheten finansieras av ett organisationsbidrag från socialstyrelsen efter ansökan. Storleken av bidraget varierar från år till år. Bidraget är oförutsägbar och kan också var noll kronor.

 

”Fönster av möjligheter” också en begränsning.

Den 15 maj 2018 gick remisstiden ut för utredningen ”Ett fönster av möjligheter- stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende”. Ett av de centrala förslagen i utredningen är att definiera skyddat boende och att kräva tillståndsplikt för skyddade boenden, vilket ska regleras i Socialtjänstlagen. I praktiken innebär detta att kvinnojourer, som har ambition att söka tillståndsplikt för att fortsätta kunna ta emot kvinnor och barn i sina skyddade boenden, behöver ha innestående medel för att kunna investera i bland annat personal. Kvinnojouren kan inte, som idéburen förening, investera för att erhålla tillståndsplikt, något som är möjligt för både kommunala och privata verksamheter.

För att få tillstånd krävs som minst att verksamheten har en anställd föreståndare med socionomutbildning eller likvärdigt, en anställd barnansvarig med relevant utbildning och anställd övrig personal dygnet runt som skyndsamt kan finnas på plats.

Några farhågor som Unizon nämnde redan i maj 2018, inför deras remissvar till utredningen:

  • ”Kvinnojourerna klarar inte omställningen på grund av hur finansieringen ser ut idag.
  • Färre familjer kommer att erhålla skydd och stöd. Kvinnojourernas unika arbetsmetod som handlar om att öppna upp världen för kvinnor och barn och hjälpa dem att leva ett så normalt och vardagsnära liv som möjligt går förlorat till fördel för slutna behandlingsfokuserade verksamheter där främst skyddet står i fokus.
  • Öppnar upp för en privat marknad.
  • Upphandling, där jourerna inte har förutsättningar att delta.”

  

Att möta framtiden

ALVA kvinnojours styrelse konstaterar under processens gång att det endast är genom att växa som ALVA kvinnojour kan möta upp framtida krav. ”Vi behöver utöka antalet platser för skyddat boende, jämfört med antalet vi har idag. Genom att utöka den delen av verksamheten som omfattar skyddat boende, får vi möjlighet att anställa fler professioner och möta upp för ökad trygghet för kvinnor och barn som bor på jourens skyddade boende.

Ansträngningar att hitta fler boendeplatser har intensifierats under 2018, utan resultat. Dessutom kan vi, på grund av uppkomna säkerhetsrisker, inte längre använda oss av de två befintliga lägenheterna som hyrs av privat hyresvärd.

 

Kommuner och socialtjänst

ALVA kvinnojour är en verksamhet i Ale kommun som tar emot kvinnor från hela landet. I många av Sveriges kommuner får kvinnojourer ett kommunalbidrag baserat på antalet invånarna eller det har utformats ett IOP (idéburet offentlig partnerskap), vilka ger en viss finansiell trygghet och förutsägbarhet.

Alebyggen, alebornas bostadsföretag, ägs till 100 procent av Ale kommun. Deras affärsidé lyder: ”Alebyggen ska erbjuda ett attraktivt bostadsalternativ anpassat till varje livssituation för dagens och morgondagens hyresgäster.”

Ansträngningar att skapa kontakt med Ale Kommuns politiker och socialtjänst har mötts med ett svalt intresse från kommunens håll.

 

Vi har under 2018 sett en trend att fler och fler kommuner upphandlar skyddade boenden och därigenom skapar en ny marknad för privata aktörer, trots att det har uttalats en nationell politiskt vilja att kvinnojourens arbete inte skall konkurrensutsättas. En upphandling, där jourerna inte har förutsättningar att delta.

 

I motsatts till den privata sektorn har de idéburna jourerna varit röstbärare för kvinnor och barn och varit avgörande i jämställdhetsarbetet samt påverkat utformningen av lagstiftningen vad gäller kvinnofrid, sexualbrott och våld i nära relation. Denna röstbärarfunktion försvinner med privata utförare vars drivkraft främst är ekonomiska.

I tider då vi behöver växa för att möta upp framtida krav från regeringen och öka professionaliteten och kvaliteten på vår verksamhet, ser vi en tydlig trend att antalet förfrågningar om placeringar inte bara har minskat utan avstannat helt, sedan december 2018.

Unizons farhågor verkar delvis blivit besannade                                                                                                                                                                                                                                                                            

Konsekvens

ALVA kvinnojour har fram till idag byggt upp en väl fungerande verksamhet med bra kvalitet. Denna verksamhet kan på grund av rådande omständigheter i samhället inte växa och därmed kan vi omöjligt möta regeringens framtida krav.

Sedan 4 månader tillbaka har vi inte fått några placeringsförfrågningar. Konkurrensen från framförallt privata aktörer och kommuners upphandling oroar oss och vi anser att framtiden för ALVA kvinnojour är mycket oviss.

Styrelsen har kallat till extra årsmöte för att diskutera och ta beslut om jourens framtid.

På extrainkallat årsmöte den 8 april 2019 röstar ALVAs medlemmar enhälligt för att föreningen ALVA kvinnojour skall avvecklas. På extrainkallat årsmöte den 27 maj, röstar ALVAs medlemmar återigen enhälligt för att ALVA kvinnojour skall avvecklas.

Vi vet att våld i nära relationer inte upphör och att många kvinnor och barn är i behov av stöd, hjälp och skydd. Vi har stöttat och hjälpt utsatta kvinnor och barn, hjälpt dem att leva ett så normalt och vardagsnära liv som möjligt.

Under rådande omständigheter kan ALVA kvinnojour inte fortsätta verka för ett samhälle fritt från våld.

Samhälleliga och politiska beslut, satsningar på privat marknad byggt på vinstintressen, sätter hinder i vägen för detta.

Som en medlem uttryckte det på vårt sista årsmöte: ”Det hade känts bättre att behöva avveckla kvinnojouren på grund av minskande behov”.

 

ALVA kvinnojours styrelse och verksamhet.