EKONOMIKontakta oss:

 

Tel:

0303 33 22 40

0705 08 44 31

 

Email: info@alvakvinnojour.se

www.alvakvinnojour.se/kontakt

Vi finns i Ale kommun, norr om Göteborg

 

 

 

Vid akuta situationer ring alltid

                   112

 

kvinnofridslinjen

Nationell stödtelefon för dig som upplever hot, våld och sexuella övergrepp.

Tel: 020 50 50 50

 

Ekonomiskt våld som frihetsberövar kvinnor

 
Hela Sverige skakar efter dokumentären om Josefin Nilsson. Hon levde i en relation kantad av våld, precis som många andra kvinnor gör runt om i landet. En dimension som lätt glöms bort är att ekonomisk utsatthet försvårar eller omöjliggör för utsatta kvinnor att lämna sina förövare. ALVA kvinnojour har nyligen genomfört en studie bland landets kvinnojourer. I studien framkommer att kommunerna inte lyckas erbjuda tillräckligt ekonomiskt stöd till våldsutsatta kvinnor vilket i sin tur kan leda till att de stannar kvar i destruktiva relationer. Mer kunskap behövs hos socialtjänsten så att fler kan bli hjälpta i sin kamp att bryta sig loss från våld i nära relationer.  

Det mångsidiga våldet
Våld i nära relationer är ett samhällsproblem där majoriteten av de som utsätts för våld och/eller övergrepp är kvinnor (NCK). Att förövaren ofta, i samband med psykiskt och fysiskt våld, utsätter kvinnan för materiellt och ekonomiskt våld är välkänt. Att lämna förövaren innebär väldigt ofta även att lämna sin ekonomiska trygghet. Kvinnojourer ger stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor så att de kan bryta sig loss från våld och övergrepp i syfte att skapa ett självständigt liv. Kvinnojourernas arbete sker till stor del tillsammans med socialtjänsten.  


Projektet
ALVA Kvinnojour har vid två tillfällen erhållit projektbidrag för att medvetandegöra våldsutsatta kvinnor om sina rättigheter när de av säkerhetsskäl tvingas lämna sin förövare. Vårt senaste projekt, med stöd av Jämställdhetsmyndigheten, handlar om ekonomisk hjälp från socialtjänsten till våldsutsatta kvinnor. Projektet har resulterat i en rapport samt en informationsbroschyr som finns att läsa på 16 olika språk.


Kommunernas ansvar
Vår studie visar att det är synnerligen svårt för kvinnor utsatta för våld i nära relationer att få tillräckligt med ekonomiskt stöd från kommunerna och därigenom få möjlighet att bryta sig loss från och lämna förövaren för att skapa förutsättningar till ett självständigt liv i trygghet. Det finns idag tillräckligt bra lagar, föreskrifter och handböcker som beskriver socialtjänstens ansvar (SOU 2015:55). Studien visar dock att kommunernas kunskap om lagstiftningen och regelverket är låg samt att regelverket används i mycket liten utsträckning. Lagen ger mycket tolkningsutrymme och variationerna kommunerna emellan är stora, vilket i sin tur gör att kvinnor behandlas olika. Förutsättningarna för att skapa ett självständigt liv utan våld och förtryck skiljer sig därmed beroende på var i Sverige kvinnan bor. Det blir tydligt i studien att mycket arbete återstår vad gäller ekonomisk hjälp till våldsutsatta kvinnor. En del i det arbetet kan göras med informationsspridning till de berörda. En annan del kan göras genom att kommunerna har speciella kvinnofridsteam eller att det inom kommunerna utses tjänstemän med spetskompetens som arbetar med kvinnor utsatta för våld i nära relationer. På så vis kan kvinnans unika och individuella behov tillgodoses på ett bättre sätt, vilket också studien pekar på. Det är av största vikt att det finns ett fungerande välfärdssystem som kan hjälpa kvinnorna i uppbrottsprocessen och, utöver psykologiskt och känslomässigt stöd, även kan erbjuda ekonomiskt stöd. Detta är en förutsättning för att kvinnorna ska kunna bli självförsörjande och självständiga individer.


Rapporten om studien och broschyren på svenska kan printas ut från denna hemsidan eller beställas hos oss via E-mail och per telefon. Broschyren på 16 olika språk kan läsas och skrivas ut från länk till höger på denna sidan.