ALVA kvinnojour avvecklas

De har funnits i Ale kommun norr om Göteborg och erbjudit, skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras medföljande barn, samt stödjande insatser som stödsamtal, hjälp med administration och kontakt med myndigheter.

De har verkat, inom ramen för det idéburna arbetet, för att våldsutsatta kvinnor, unga och barn ska möta en fungerande stödkedja.

Hjälpen har varit kostnadsfri.

ALVA kvinnojour har genom åren genomfört 2 projekt i regi av MUCF och sedermera Jämnställdhetsmyndigheter. Projekten syfte var att sprida information om Ekonomisk bistånd till den som är utsatt av våld i nära relation och ett projekt med information om möjligheterna att söka bostad efter att ha varit utsatt för våld i nära relation. Informationen kommer att tillsvidare ligga kvar på denna hemsidan och stämmer i allt utom att ALVA kvinnojour inte längre har möjlighet att ge stöd och råd i enskilda fall.

Ekonomiskt bistånd , när du är utsatt för hot och våld i nåra relation
Många kvinnor, utsatta för hot och/eller våld av närstående och som vill förändra sin situation lämnar inte förövaren på grund av bristande ekonomiska möjligheter, trots det att socialtjänsten enligt lag ”skall särkilt beakta denna grupp”. Enligt socialtjänstlagen kan, i dessa fall, ekonomiskt bistånd beräknas till en högre nivå.

ALVA Kvinnojour har med stöd av projektbidrag från Jämställdhetsmundgiheten gjort en studie och tryckt upp en broschyr för att medvetandegöra våldsutsatta kvinnor om sina rättigheter när de av säkerhetsskäl tvingas lämna sin förövare. Studien handlar om enomisk hjälp från socialtjänsten till våldsutsatta kvinnor. Projektet har resulterat i en rapport samt en informationsbroschyr som finns att läsa på 16 olika språk här på hemsidan.

”Först skydd-sedan bostad?”

Många kvinnor bor kvar på kvinnojourerna längre än vad som behövs på grund av svårigheter med att hitta en bostad. Det visar deras enkätundersökning som 83 kvinnojourer runt om i Sverige har svarat på. Av dem säger 62 procent att de under de senaste två åren har haft 3 eller fler kvinnor som bott längre än nödvändigt hos dem på grund av svårigheter att hitta ny bostad på annan ort än hemkommunen.  Följ deras projekt ”Först skydd-sedan bostad?” här på hemsidan. Projektet har fått stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)