Om mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor omfattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Våld mot kvinnor förekommer i alla samhällsklasser och i alla åldersgrupper. Det går inte i förväg att se vilka män som är förövare och det är inte några särskilda kvinnor som drabbas. Våldet kan utövas av en närstående till kvinnan men också av bekanta eller okända män.

Enligt FN är våld mot kvinnor: ”varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet”.

Våld mot kvinnor är en kränkning av den kroppsliga integriteten och kvinnors grundläggande friheter och rättigheter. Våld mot kvinnor är en brottslig handling.

Nationellt centrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

I NCK:s kunskapsbank kan du söka kunskap inom dessa områden. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter.

Hedersrelaterat våld uppstår när en kvinna handlar eller försöker handla på ett sätt som bryter mot familjens och släktens traditioner och regler för hur kvinnor ska bete sig. Som straff kan kvinnan utsättas för olika typer av våld, som hot, förskjutning, trakasserier och fysisk misshandel. I de allvarligaste fallen kan kvinnan utsättas för dödligt våld. Våldet ska göra att familjen återfår det anseende eller den ”heder” som upplevs som förlorad. Läs mer om hedersrelaterat våld och förtryck på Nationellt Centrum för Kvinnofrids kunskapsbank.